Expozice

hrady

Archeologické nálezy z hradu Hukvaldy

Na hřebeni, který je dlouhý 320 m a široký 40-50 m, bylo v pravěku patrně vybudováno hradiště. Po opevnění nebyly nalezeny žádné stopy. Lze předpokládat, že byly zničeny stavbou hradu ve středověku. Četné nálezy keramiky náleží kultuře platěnické doby halštatské a hlavně kultuře půchovské z doby laténské. Kromě zlomků keramiky, které se nacházejí po celém areálu hradu, se na lokalitě našel běhoun rotačního mlýnu.

Image

Na hradě proběhlo v minulosti několik archeologických výzkumů. Jedním z nich byl výzkum uskutečněný v letech 1973 – 1974. Provedený výzkum měl za cíl mimo jiné objasnit postup výstavby hradu a přiblížit vznik tzv. „motty“, tedy předsunutého opevnění v západní části hradního areálu, tak i východního jádra hradu, pokládaného svým vznikem do poloviny 13. století. 

Jedním z dalších objevů na hradě byl nález keramických nádob zazděných do zdiva v palácové části hradu. Nález byl odkryt při výzkumu roku 1980 v obvodové hradní zdi hradu Hukvaldy. Zde se nacházel soubor 8 zazděných keramických nádob, uložených v 1. polovině 14. stol.  

 

Průzkum předhradí v roce 2000 

Z profilace jednotlivých keramických zlomků vyplývá, že jsou tu nejpočetněji zastoupeny nádoby účelové - zásobnice situlovitého typu s masivními, do oválu profilovanými okraji, hrnce nejčastěji s rovně protaženým okrajem a různě tvarované misky, ve dvou případech s ouškem a v jednom dokonce s dovnitř vmáčknutým „pupíkem". Několik okrajů nese znaky venkovního esovitého protažení. Část výdutě situlovité zásobnice, byla ještě před vypálením proděravěna otvorem o průměru 3 mm, umožňujícím asi protažení řemínkového či drátěného úchytu.

Datování, které provedl archeolog muzea v Novém Jičíně PhDr. Emanuel Grepl, řadí tuto keramiku do halštatu a laténu s tím, že převážná část předloženého materiálu patří do zčásti keltské, tzv. púchovské kultury, přežívající u nás do 1. stol. n. 1. Prakticky by to mělo znamenat, že stejně jako mnoho jiných středověkých hradů, byl také hukvaldský postaven na místech již dříve osídlených. V našem případě může jít o „výšinné hradiště", přes 2 000 let staré.

V neposlední řadě je třeba se zmínit o bohatých nálezech mincí ze všech období trvání hradu, ale i o nálezech mincí římských. Některé z těchto římských mincí jsou uloženy ve sbírkách Muzea Novojičínska. 

Image

V expozici ZEMĚ HRADŮ jsou vystaveny například kamenné koule do vrhacího praku, dělové koule, sudlice ze 17. st., perkusní pistole a pušky, okovy na ruce i nohy z hradního vězení, přesleny nebo soubor kachlí nalezených na hukvaldském hradě a mnoho dalšího.

 

Image

Zveme Vás na prohlídku archeologických nálezů z hukvaldského hradu. Uvidíte originální předměty nalezené přímo na hradě nebo v jeho těsném okolí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.   

logo_zeme-hradu_web.png